در حالی که برنامه اطلاعات اطلاعات وزارت کشور

در حالی که: برنامه اطلاعات اطلاعات وزارت کشور دولت یازدهم برنامه ریزی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی حقوق مستمری چقدر از هزینه خانوارها را پوشش می دهد؟

بررسی ها صورت گرفته نشان می دهد حقوق پرداختی به بازنشستگان تنها نیمی از هزینه های خانوار ایرانی را پوشش می دهد.

حقوق مستمری چقدر از هزینه خانوارها را پوشش می دهد؟

حقوق مستمری چقدر از هزینه خانوارها را پوشش می دهد؟

عبارات مهم : ایران

بررسی ها صورت گرفته نشان می دهد حقوق پرداختی به بازنشستگان تنها نیمی از هزینه های خانوار ایرانی را پوشش می دهد.

به گزارش خبرآنلاین، این فاصله عظیم میان درآمد در دوران بازنشستگی و همچنین میزان هزینه های خانوار خود نشان دهنده نوعی عدم تعادل در درآمد- هزینه خانوارهای ایرانی است از این رو به نظر می رسد اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی،اقدامی ناگزیر جهت پیشگیری از ورود به فقر باشد.

حقوق مستمری چقدر از هزینه خانوارها را پوشش می دهد؟

این اوضاع در شرایطی است که بررسی های کارشناسی نشان می دهد نظام تامین اجتماعی و ساختار بازنشستگی در کشور عزیزمان ایران ، نظامی سخاوتمندانه است وهمواره قوانینی به منظور شمول بازنشستگی و بیمه بر گروه هایی از جمعیت تصویب می شود که بار مالی ناشی از آن، فشارهای وارده بر صندوق ها را بیش از پیش زیاد کردن می دهد.

در این نظام سخاوتمندانه ولی پرداخت حقوق مکفی از بعد سی سال کار چندان در دستور کار نیست و اغلب کسانی که بازنشسته می شوند ، حداقل دستمزد را از بیمه دریافت می کنند.

بررسی ها صورت گرفته نشان می دهد حقوق پرداختی به بازنشستگان تنها نیمی از هزینه های خانوار ایرانی را پوشش می دهد.

بر این اساس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میزان مستمری 70 درصد مستمری بگیرن را حداقل اعلام کرده و تاکید دارد مستمری ها کمتر از 50 درصد هزینه های معیشت را تامین می کند. به نظر می رسد درخواست های مکرر بازنشستگان جهت همسان سازی با شاغلین و بازنشستگان سایر صندوق ها موید کم بودن میزان مستمری هاست.

این اوضاع در تناقضی آشکار با سازوکار ضد فقر تامین اجتماعی هست. بر اساس این گزارش در این شرایط نیز شرکت تامین اجتماعی با بحرانی جدی و غیر قابل اغماض روبروست و بروردها نشان می دهد دوره بحرانی این شرکت در صورت استمرار ضعیت موجود کمتر از یک دهه دیگر از راه خواهد رسید.

در این ساختار بی تردید وابستگی شرکت تامین اجتماعی به دولت زیاد کردن یافته و همین امر تهدیدی جهت بیمه گذاران در این شرکت تلقی می شود.

حقوق مستمری چقدر از هزینه خانوارها را پوشش می دهد؟

مساله کمی دستمزد و فاصله آن با هزینه های خانوار ایرانی تنها مختص بازنشستگان در کشور عزیزمان ایران نیست. بسیاری از شاغلان نیز با این اوضاع روبرو هستند و از این رو معیارهای کار شایسته در کشور عزیزمان ایران چندان رعایت نمی شود.

برآوردهای مرکز آمار کشور عزیزمان ایران موید این مطلب است که نزدیک به نیمی از شاغلان ایرانی بیش از استاندارد کار می کنند که این اوضاع بی تردید با نشانه تامین هزینه هایی است که خانوار ایرانی جهت گذران زندگی ناگزیر به پرداخت آن است.

بررسی ها صورت گرفته نشان می دهد حقوق پرداختی به بازنشستگان تنها نیمی از هزینه های خانوار ایرانی را پوشش می دهد.

کم کردن سطح رفاه و کیفیت زندگی، در شرایطی رخ می دهد که دارا بودن شغل به منزله خروج از فقر نیست.در این راستا حتی سی سال کار نیز نمی تواند ارمغان دریافت حقوق مکفی جهت گذران زندگی در سال های بازنشستگی باشد.

دست و دلبازی های شدید دولت ها و استفاده از منابع شرکت تامین اجتماعی با نشانه پاسخ به اغراض سیاسی از مهمترین دلایل شکل گیری این اوضاع تلقی می شود.

حقوق مستمری چقدر از هزینه خانوارها را پوشش می دهد؟

بررسی ها نشان می دهد دولت نهم و دهم یکی از بزرگترین دست و دلبازی ها را در قبال منابع شرکت تامین اجتماعی به خرج داد و با تصویب قوانین تعهد زا در عین عدم پرداخت بدهی های خود به این شرکت بار مشکلاتی که متوجه این شرکت است را زیاد کردن داد.

جدول زیر نشان دهنده شکاف بین مستمری ها و هزینه خانوار شهری به قیمت ثابت سال 1390 است.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | بازنشستگی | بازنشستگان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

حقوق مستمری چقدر از هزینه خانوارها را پوشش می دهد؟

حقوق مستمری چقدر از هزینه خانوارها را پوشش می دهد؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs